-Nå skal vil jeg invitere dere med på å ta et krafttak. Et område hvor vi står overfor store utfordringer. Det handler om samferdsel. Om infrastruktur. Om kommunikasjoner. Om det som får landet vårt til å henge sammen og til å fungere som et samfunn, sa statsminister Jens Stoltenberg i går i en tale til Arbeiderpartiets landsstyre. Han pekte på at det har vært en enorm vekst i transport de siste tiårene. -Siden 1970 er veitrafikken tredoblet. Vi har ikke klart å ruste opp veinettet i takt med dette, innrømmet statsministeren, som nå ser behov for at det brukes mer penger til samferdsel.

-Det er ikke noen tvil om at vi har store utfordringer med vei- og jernbanenettet, sa Stoltenberg. Han trakk frem: Smale og svingete veier hindrer framkommeligheten for næringslivets transporter. Rasfarlige strekninger der folk er redde for å ferdes. Sprengt kapasitet på jernbanenettet som gjør at togene går i kø på vei inn til hovedstaden. Landet henger etter med vedlikeholdet både på vei og bane. Og ikke minst skades det og omkommer alt for mange mennesker i trafikken hvert eneste år.

Han pekte på tre tiltak for en bedre samferdselspolitikk:

Det ene er bedre fremkommeligheten. -Da må vi ta ansvar for en infrastruktur som gjør at landet vårt henger sammen. Som gjør at vi kan reise og transportere varer effektivt rundt i Norge, sa han.

Det andre er en satsing på miljøet. -En samferdselssatsing må også være en miljøsatsing. Derfor snakker vi ikke bare om en veisatsing, men også om kollektivtransport. Vi må bygge ut bane og havner for å få mer gods over på jernbane og sjø. Tilrettelegging for redusert bilbruk i storbyene. Tiltak for gående og syklende, understreket han.

Det tredje et krafttak for trafikksikkerheten. -Det må være det aller viktigste. Det betyr satsing på å redusere møteulykker, utforkjøringsulykker og påkjørsel av myke trafikkanter. Satsing på midtdelere, gangveier, kryssutbedringer vil hjelpe på dette. Det betyr i tillegg sterkere satsing på holdningsarbeid, på kontrollvirksomhet og teknologi. Vi har en nullvisjon for antall drepte i trafikken. Vi må ha en satsing som bringer oss vesentlig nærmere denne visjonen, sa Stoltenberg.

Han varslet mer penger. -Jeg mener at vi må ha en vesentlig økning i satsingen på vei og jernbane i de neste årene. I vinter skal regjeringen legge fram forslag til det vi kaller Nasjonal transportplan. Det er her de langsiktige prioriteringer i samferdselspolitikken bestemmes. Jeg mener at denne planen må bli en ambisiøs plan for et skikkelig samferdselsløft. At vi bygger oss opp til et vesentlig høyere bevilgningsnivå enn i dag. Alt kan ikke tas på ett år. Men vi må øke raskt hvert år framover, slik at satsingen blir betydelig. Jeg verken vil eller kan tallfeste noe nå. Men det må være en økning som gjør at vi samlet kan bruke flere titalls milliarder kroner mer i løpet av tiårsperioden planen gjelder for.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. september 2008 | Skriv ut siden