Vest-Agder fylkeskommune kan bli den første fylkeskommunen som utarbeider en egen forskrift for skyssgodtgjøring i tannhelsetjenesten. Fylkestinget skal i oktober ta stilling til om fylkeskommunen skal dekke skyssutgifter for prioriterte pasienter. Forutsetningen er at slike utgifter ikke dekkes gjennom andre ordninger. Aktuelle pasientgrupper er barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år, psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon og eldre, langtidssyke og uføre i institusjon eller med hjemmesykepleie. Det legges opp til et egenandelstak på 1000 kroner for 2009. Fylkesutvalget anbefalte i dag at fylkestinget vedtar forskriften om skyssgodtgjøring.

Formålet med å dekke utgifter til skyss for det prioriterte klientellet er å skåne pasientgrupper mot høye utgifter knyttet til tannbehandling. Innen de aktuelle pasientgruppene er det noen som allerede får skyss dekket gjennom plass i institusjon, ordninger igangsatt av kommunene som skoleskyss, eller etter trygdens alminnelige regler. For å oppnå at det er pasienter med et reelt behov for støtte som nyter godt av ordningen, ønsker Den offentlige tannhelsetjenesten å unnta pasienter som allerede får dekket utgifter til skyss gjennom andre ordninger.

Det forutsettes at pasienten benytter billigste mulige reisemåte. Dette vil i stor grad være offentlige transporttilbud. I denne vurderingen må det imidlertid legges vekt på pasientens reelle muligheter til å velge mellom ulike transportformer. Det er kun reiser hvor pasienten møter til behandling etter avtale med tannlegen, som inngår i beregningsgrunnlaget. Vanlig timeavtale vil her være tilstrekkelig. Ved bruk av egen bil benyttes trygdens satser for beregning av kostnad.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2008 | Skriv ut siden