Vest-Agder fylkeskommune tok for noen år siden initiativ til et samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, fylkesmannens landbruksavdeling i begge Agder-fylkene, Innovasjon Norge avdeling Agder, KS Agder, landbrukets faglag og Setesdal regionråd for å rette oppmerksomheten mot områder og samfunn som ikke har fått ta del i den befolkningsutvikling som har skjedd på Agder siste tiår. Det ble utviklet et arrangement kalt Framtidsbygda for å skape en arena for erfaringsutveksling, mulighet for å få ny kunnskap og for å bidra til nettverksbygging i første rekke for de indre kommunene i Agder. Etter tre arrangementer siden 2005 er det nå planer om å videreutvikle arrangementet og gjennomføre det hvert år.

Fylkestinget skal senere denne måneden ta stilling til et nytt konsept for arrangementet. Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø ble i dag orientert om saken og anbefaler at fylkestinget gir tilslutning til de foreslåtte endringene.Framtidsbygda 2020 - løpeseddel kopi

I vår var det tredje gang slik samling fant sted. Arrangementet besto av en konferanse med hovedtemaer knyttet opp til Hvordan skape framtidsbygder? og Stedsutvikling som strategi og en fotoutstilling/- konkurranse med tittel Snap-shots fra bygda. En prosjektgruppe bestående av fire personer som representerer Setesdal regionråd, landbruksavdelingen ved Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder samt Vest-Agder fylkeskommune sto for planleggingen av årets arrangement. Evje Utvikling bidro med hensyn til den tekniske gjennomføringen av arrangementet. Vest-Agder fylkeskommune hadde prosjektlederansvaret.

Prosjektgruppen har diskutert videreføring og vurdert flere forhold. En vurderer om Framtidsbygda bør arrangeres hvert år blant annet for å bygge opp "merkevaren". Evjemoen bør fortsatt være lokaliseringssted. Det bør vurderes om Framtidsbygda kan /bør arrangeres i tilknytning til andre arrangementer som for eksempel Landbrukets dag/Bondens marked. Fylkeskommunene skal ta ansvaret for gjennomføringen av arrangementet. Hver fylkeskommune får da et prosjektlederansvar annet hvert år. Prosjektgruppen bør utvides med en representant for K14-regionen - 14 kommuner i indre Agder.

Det er allerede kommet innspill til temaer som kan være aktuelle for neste konferanse. Fremtidens landbruk sett i lys av klimaendringen, gjengroing av landskapet og markedets økende interesse for rene råvarer er interessante temaer. Et annet sentralt emne er betydningen av de frivillige organisasjoners arbeid med kultur i bygdene. Det har også vært en tanke at arbeidet med Framtidsbygda skal innebære mer enn arrangement med konferanse. Samarbeid med utdannelses- og forskningsinstitusjoner for å styrke det eksisterende nettverket synes i denne sammenheng aktuelt for å få fram viktig og nødvendig kunnskap. Som eksempel kan scenarioarbeidet Framtidsbygda 2020 til Rogalandsforskning som ble presentert på Framtidsbygda høsten 2005 nevnes. Det ble her generelt pekt på stedsutvikling og toleranse/åpenhetsom vesentlige faktorer for å få til utvikling i bygdene.

Hvordan skape bolyst er en av hovedutfordringene med hensyn til forskning og utredning. Et annet sentralt emne er å få avklart de ulike kommunene og bygdenes fortrinn og hvordan en eventuelt kan realisere verdier ut fra slik kunnskap.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2008 | Skriv ut siden