Jernbanenettet på Sørlandsbanen er sprengt når det gjelder mulighet for transport av gods. Det er behov for blant annet flere krysningsspor og baneutbedringer. Innenfor den foreslåtte bevilgningen til kapasitetsøkende tiltak på jernbanenettet er det i statsbudsjettforslaget satt av midler til å starte arbeid med Nodeland kryssingsspor på Sørlandsbanen, i Songdalen kommune om lag 10 minutter fra Kristiansand. Sammen med andre kryssingsspor på Sørlandsbanen vil prosjektet øke kapasiteten for gods mellom Kristiansand og Ganddal i Rogaland. Det eksisterende kryssingssporet vil bli forlenget og bygget om.

Arbeidet med hovedplan og reguleringsplan pågår. Kostnadene er foreløpig anslått til om lag 60-85 millioner kroner, avhengig av valg av løsningsalternativ. Endelig kostnadsoverslag for prosjektet vil bli fastsatt i samband med Jernbaneverkets godkjenning av prosjektets hovedplan.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. oktober 2008 | Skriv ut siden