De to fylkesordførerne på Agder Thore Westermoen og Laila Øygarden har nå sendt brev til samtlige 30 kommuner i Vest- og Aust-Agder om prosessen for en eventuell fylkessammenslåing. Innledningsvis skriver de at fylkeskommunene har blitt enige om å sette i gang en prosess for å vurdere en eventuell fylkessammenslutning. Behovet for dette ble blant annet tatt opp av mange ordførere på et møte i KS` regi i Grimstad 23. juni. -På denne bakgrunn er det naturlig å orientere kommunene om det løp det nå legges opp til, skriver de to.

-Det er viktig at en prosess som dette har god forankring. Fylkeskommunene vil få utarbeidet et dokument som kan danne grunnlag for en bred debatt i kommune- og fylkespartiene, og som beskriver situasjonen i landsdelen og utviklingstrekkene etter at en frivillig sammenslutning ble utredet i 2004. Videre vil det gi argumenter for og mot sammenslutning. Planen er at dette dokumentet skal foreligge tidlig i desember. I perioden fra desember til mars vil partiene kunne drøfte saken med sikte på å gi sine fylkestingsrepresentanter et råd om man ønsker å gå videre med en fylkessammenslutningsprosess. Det legges opp til at fylkestingene blir forelagt sak om dette i april. Dersom det blir positive vedtak i april, vil det bli en ny prosess som vil føre frem til en endelig avklaring om fylkestingene går inn for fylkessammenslutning, uttrykkes det i brevet.
Valgurne illustrasjonDet vises for øvrig til at det første mulige tidspunktet man kan se for seg for valg til et eventuelt felles region-/fylkesting er høsten 2011, men dette kan også bli på et senere tidspunkt. I og med at det er tale om en fylkessammenslutning, og ikke bare om en sammenslutning av fylkeskommunene, er man avhengig av en prosess hvor også staten er involvert. Det innebærer at fylkeskommunene ikke alene bestemmer fremdriften, presiseres det i brevet fra de to fylkesordførerne.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. oktober 2008 | Skriv ut siden