”Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning, er avgjørende for fremtidens tannhelsetjeneste. Vest-Agder fylkeskommune konkurrerer i tannlege- og tannpleiermarkedet, og vil i alle år frem mot 2012 være svært sårbar for ubesatte stillinger. Fra å ligge i front når det gjelder bemanning, kan vi i løpet av kort tid oppleve å ligge på en åttende eller tiende plass i fylkessammenheng i antall ubesatte stillinger. Så anstrengt er arbeidsmarkedet i Norge for nøkkelpersonell til tannhelsetjenesten, fremgår det i et notat om tannhelsetjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft og fylkespolitikere har i fylkeskommunens økonomiplan sagt at Vest-Agder skal ha en god offentlig tannhelsetjeneste. Innen tjenesten har en nå løftet frem de utfordringene som må imøtekommes for å fortsette den gode utviklingen. Sentralt i dette står mer vekt på fagutvikling. Et ledd i det er egen fagansvarlig for tannhelsetjenesten som samarbeider med et fagutvalg fra organisasjonene for å drive langsiktig planlegging med hensyn til opplæring og hva tjenesten trenger av kompetanse. Det pekes på at det må arbeides for et enda bedre spesialisttilbud i fylket innen områder som kjeveortopedi, rotfylling og barnetannpleie.

Andre utfordringsområder går på klinikklederrollen hvor viktige tema er avklaring av oppgaver og opplæring. Det trekkes også frem viktigheten av å opprettholde stabilitet i stillingene for alle yrkesgrupper i ”den gode og sunne tannklinikk” med vekt på et godt psykososialt arbeidsmiljø. De ansatte skal følges opp gjennom blant annet medarbeidersamtaler. Det flerkulturelle mangfold i tannhelsetjenesten må også utnyttes til noe positivt hvor en vektlegger ”teamarbeid”, likeverd og yrkesgruppenes ulike roller. Det må jobbes for å få ned sykefraværet og da særlig kortidsfraværet. Det er også en utfordring å få flere tannpleiere. Det pekes for øvrig på nødvendigheten av en god lønnsutvikling for alle grupper og ansatte. Ikke minst gjelder det en konkurransedyktig begynnerlønn.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden