Det har lenge vært arbeidet for å få det etterlengtede tredje byggetrinnet på Agder naturmuseum og botaniske hage inn på statsbudsjettet. Både Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har bevilget sine andeler og ventet på at staten skal bidra med sin andel. - Det er beklagelig å registrere at regjeringen også i dette budsjettforslaget ikke har lagt inn midler til prosjektet, sier fylkesordfører Thore Westermoen. Han er imidlertid tilfreds med at flere andre kulturvirksomheter i fylket er tilgodesett og trekker da spesielt frem at det nye etatsmuseet for Kystverket på Lindesnes får tre millioner kroner i økt tilskudd. -Tiltaket har til nå nærmest vært basert på en fylkeskommunal dugnad, sier han.

Av andre kulturrettede virksomheter i Vest-Agder foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2009 en økning i tildelingen til Kristiansand Symfoniorkester med 3,4 millioner kroner til omlag 36,5 millioner kroner. Agder Teater AS får en økning på 1,5 millioner kroner til 17,6 millioner. Tilskuddet til Sørlandets Kunstmuseum heves med 0,3 millioner kroner for å frigjøre spillemidler i forbindelse med at Den kulturelle skolesekken skal utvides til den videregående skolen. For Opera Sør, Kristiansand økes tilskuddet med 500 000 kroner til nær 3,6 millioner kroner, mens Nettsted for unge kunstnere, TRAFO.no får 149 000 kroner mer slik at samlet tilskudd blir vel 1,2 millionar kroner. Assitejs barne- og ungdomsfestival får økt tilskuddet med 109 000 til 200 000 kroner.

I tillegg foreslår regjeringen 25 millioner kroner i 2009 til bygging av Kilden, Teater og konserthus Sørlandet. Rammen for det statlige tilskuddet er 408 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 9 millioner kroner.. Midlene planlegges brukt til å sette i stand og sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminner. Blant disse er Sjølingstad Uldvarefabrik i Lindesnes.

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
Bevilgningen til de tre fartøyvernsentrene i landet økes med 3,0 millioner kroner. Fartøyvernsentrene, herunder Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter i Kristiansand, fungerer som kompetansesenter for restauring og vedlikehold av fartøy. Økningen skal sette fartøyvernsentrene bedre i stand til å bidra til langsiktig ivaretakelse av fartøyene.

Det pågår et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til verdiskapingsprogrammet med 5 millioner kroner i 2009. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekt, hvorav ett er i Vest-Agder. Det er Porto Franco – Kristiansands kulturelle frihavn.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. oktober 2008 | Skriv ut siden