«Overføring av ansvaret for øvrig riksveinett og styrking av fylkene som regionale plan- og utviklingsaktører, vil kunne utløse behov for styrking av fylkenes kompetanse på enkelte områder, uten at det i praksis er mulig eller ønskelig å redusere Statens vegvesens kompetanse». Mange har reagert sterkt på omtalen av reformen i samferdselsminister Navarsetes budsjett. Her slås det fast at Statens vegvesen skal beholdes samlet selv om fylkeskommunene fra 2010 overtar ansvaret for 80 prosent av riksveiene i landet. Mange spør seg om fylkeskommunene skal overta dette store ansvaret uten folk til å gjøre jobben.

-Til min store overraskelse så jeg at Samferdselsdepartementets budsjett kan tolkes sliHalvdan Skard, KS-lederk at 80 prosent av riksveiene skal overføres til fylkeskommunene, men ikke noen ansatte. Siste ord er ikke sagt, lovet kommunalmininister Magnhild Meltveit Kleppa nylig.

- Vi var helt uforberedt på det som kom i statsbudsjettet. Jeg oppfatter det helt i strid med forutsetningene. Det er åpenbart at ressursene skal følge oppgavene, sier KS-leder Halvdan Skard (bildet) til Kommunal Rapport.

Samferdselsdepartementet skal på nyåret legge fram en egen proposisjon om overføringene av øvrige riksveier til fylkene. Forslagene skal omtales i Nasjonal transportplan. Da får fylkeskommunene kanskje et konkret svar på hva de har å forholde seg til.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2008 | Skriv ut siden