Fra 1. januar 2010 vil fylkeskommunene etter forslaget få overført ansvaret for vel 80 prosent av riksveiene med tilhørende fergestrekninger. Fra fem til sju nye regionale forskningsfond skal på plass, og regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2009 å bevilge seks milliarder kroner til å opprette fondene. Fylkeskommunene får 49 prosent av eierskapet til Innovasjon Norge. Det vil bety at fylkeskommunene får et større ansvar for utformingen og gjennomføringen av både den regionale og den nasjonale næringspolitikken. Dessuten får fylkeskommunene ansvar for å sørge for at det fins et tilbud om fagskoleutdanning i det enkelte fylke.

- Dette er store, tunge oppgaver som gir fylkene mulighet til å utvikle og utnytte regionale fortrinn i arbeidet med å sikre attraktive arbeidsplasser, bosetting, næring, samferdsel og utdanning og slik legge til rette for god regional utvikling, sier Kleppa.

Fylkeskommunene blir vannregionmyndighet og får dessuten overført oppgaver i forbindelse med allment friluftsliv og vilt- og ferskvannsfisk fra fylkesmannens miljøvernavdeling. I tillegg inneholder proposisjonen forslag om overføring av forvaltningsoppgaver innen marin sektor og på landbruksområdet. Fylkeskommunene får også rett til å oppnevne styrerepresentanter til statlige høyskoler og enkelte kulturinstitusjoner.

Det har de siste par årene vært gjennomført en omfattende prosess med vurdering av fylkesinndelingen. Regjeringen ønsker ikke å foreslå sammenslåing av fylker med mindre de berørte fylkestingene selv tar initiativ til dette. Det blir ikke fremmet forslag til endringer i fylkesinndelingen i den fremlagte proposisjonen.
Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen).

av admin, publisert 24. oktober 2008 | Skriv ut siden