Den største potten av rammeøkningen går til utdanning. 8,5 millioner kroner ble bevilget til fagopplæring i bedrift. I tillegg får fagopplæring ytterligere 1,5 millioner kroner fra fylkeskommunens regionalutviklingsmidler. Fagopplæring i bedrift har i år varslet om et merforbruk på 11 millioner kroner. På grunn av budsjettsituasjonen ved de videregående skolene fulgte fylkestinget også opp et forslag fra fylkesrådmannen om å avsette en million kroner av merinntektene til å styrke rammene til skolene dette skoleåret.

For å sette fylkeskommunene i stand til å sikre et godt kollektivtilbud, er den totale rammeoverføringen til fylkeskommunene i revidert nasjonalbudsjett økt med 100 millioner kroner. Dette er en forskuttering av deler av veksten som er varslet i budsjettet for neste år. Av dette beløpet tilfalt henimot 3,7 millioner kroner Vest-Agder fylkeskommune i 2008. Dette er en del av de 17 millioner kronene som utgjør budsjettøkningen. Fylkestinget gikk inn for en slik disponering.

Vest-Agder fylkeskommune satser på en betydelig effektivisering av energibruken i egne bygg. Et eget prosjekt ”Energieffekt 2014” - med mål om 20 prosent økt energieffektivitet i egne bygg innen 2014 igangsettes. I denne forbindelse avsette fylkestinget en million kroner av de økte inntektene i 2008 til dette.

Vest-Agder fylkeskommune har besluttet å ta ansvar for en granskings- og oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for omsorgssvikt og/eller overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i barneverninstitusjoner i Vest-Agder 1980-2004 En har nå mottatt et krav i denne forbindelse. 362.000 kroner av de økte inntektene avsettes til dette formålet.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden