-Rapporten gir næringshagene gode skussmål, og peker på noen utfordringer vi må diskutere fremover. Det sa statssekretær Janne Sjelmo Nordås da hun nylig mottok den ferske evalueringen. Næringshageprogrammet startet opp i 1998 og er administrert av SIVA. Programmet varer ut 2010, og evalueringen ”Hager i skiftende landskap” gir grunnlag for diskusjoner om programmets fremtid. Vest-Agder fylkeskommune er involvert i flere næringshagetiltak i fylket.

Viktig funksjon
- Mange har fått hjelp og støtte i arbeidet med å dyrke fram bedrifter fra idéstadiet og ut på markedet fra næringshagene. Mange bedrifter har utviklet nettverket mot øvrig næringsliv i næringshagene, sa statssekretæren da hun spent mottok rapporten.

Noen av hovedfunnene i rapporten er:
- I tillegg til samlokalisere bedrifter, utfører næringshagene i økende grad regionale utviklingsoppgaver blant annet som et ledd i å sikre finansiering på lengre sikt.
- Blant bedriftene i næringshagene er det en økende grad av nyetableringer.
- Bedriftene oppfatter det som positivt å være lokalisert i en næringshage, blant annet på grunn av mangfoldet av bedrifter og det sosiale miljøet. Halvparten av bedriftene mener det har vært viktig for bedriftens utvikling å være lokalisert i en næringshage.
- Næringshagene har i liten grad lykkes med bransjemessig spissing, noe som har redusert grunnlaget for å drive med spissede former for kompetanseheving.

Samarbeid og roller
Av problemstillinger det bør sees nærmere på, trekker rapporten særlig frem næringshagenes rolle som utviklingsaktør sett i forhold til kommuner og øvrig virkemiddelapparat. –Vi er opptatt av at de ulike utviklingsaktørene finner sine roller, og har et godt samarbeid seg imellom. Dette ønsker vi å jobbe videre med, sier Nordås.

· Last ned rapporten ”Næringshager i skiftende landskap” (pdf)

· Les mer om næringshagar på SIVAs sider

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden