Vest-Agder fylkeskommune er den første fylkeskommunen i landet med en egen forskrift for skyssgodtgjøring i Den offentlige tannhelsetjenesten. Fylkestinget besluttet i dag at fylkeskommunen skal dekke skyssutgifter for prioriterte pasienter. Forutsetningen er at slike utgifter ikke dekkes gjennom andre ordninger. Det blir et egenandelstak på 1000 kroner for 2009. Aktuelle pasientgrupper er barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år, psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon og eldre, langtidssyke og uføre i institusjon eller med hjemmesykepleie.

Det er for å skåne prioriterte pasientgrupper mot høye utgifter knyttet til tannbehandling at fylkeskommunen nå etablerer skyssgodtgjøringen. Innen de aktuelle pasientgruppene er det imidlertid noen som allerede får skyss dekket gjennom plass i institusjon, ordninger igangsatt av kommunene som skoleskyss, eller etter trygdens alminnelige regler. For å oppnå at det er pasienter med et reelt behov for støtte som nyter godt av ordningen, ønsker Den offentlige tannhelsetjenesten å unnta pasienter som allerede får dekket utgifter til skyss gjennom andre ordninger.

Det forutsettes at pasienten benytter billigste mulige reisemåte. Det er kun reiser hvor pasienten møter til behandling etter avtale med tannlegen, som inngår i beregningsgrunnlaget. Vanlig timeavtale vil her være tilstrekkelig. Ved bruk av egen bil benyttes trygdens satser for beregning av kostnad.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2008 | Skriv ut siden