Fylkesordføreren opplyste at han på bakgrunn av informasjon fra Kystverket, vurderer jeg det som ikke faglig forsvarlig å støtte et ubetinget krav om fjerning av de kjemiske stridsmidlene. -En fjerning kan faktisk være med å øke miljøfaren, istedenfor å redusere den, svarte Westermoen med grunnlag i undersøkelser hvor det er konkludert med at havdybden og den trege utlekkingen av kjemikaliene til sammen ikke utgjør noen akutt fare for forurensing. Undersøkelsen slår også fast at ammunisjonen bør ligge urørt på havbunnen, fordi det anses å medføre mindre risiko for miljøet enn igangsetting av aktive tiltak, som for eksempel heving.

-Ifølge seniorrådgiver Carl Magne Hansen i Kystverkets beredskapsavdeling er de skipsvrak som man i dag kjenner til, avmerket på sjøkart. Det aktuelle området er godt kjent blant fiskere, og det blir ikke fisket i dette området blant annet fordi det medfører stor fare for skade på fiskeredskapene, opplyste han.

Wsetermoen informerte videre om at Kystverket har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt for å samle bunndata-informasjon langs kysten. Deltakere forventes å bli alle etater/institusjoner som har kartinformasjon eller som kan gjennomføre nye undersøkelser. For Kystverket er det primært lokalisering av nye vrak som er aktuelt. Kystverket vil også søke å samle informasjon fra fiskere med erfaring fra Skagerrak til dette prosjektet. -Skagerrak området vil ha førsteprioritet i dette arbeidet. Prosjektet er ennå på et forberedende stadium, og noen fremdriftsplan foreligger foreløpig ikke, opplyste Westermoen. Han la til at fylkeskommunen som forvaltningsorgan ikke har noen myndighet i denne typen saker.

av admin, publisert 21. oktober 2008 | Skriv ut siden