I dag startet hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø den fylkespolitiske behandlingen av vegoverføringen fra staten til fylkeskommunene som det legges opp til å gjennomføre fra 2010 i forbindelse med regionreformen. For Vest-Agder dreier overføringen seg om ca 760 km av eksisterende riksvegnett på rundt 960 km. Mot stemmene fra AP og SV fattet hovedutvalget et vedtak...

..hvor det vises til at det i dag er et betydelig investerings- og vedlikeholdsmessig etterslep på riksvegnettet. -Fylkeskommunen har i tillegg tilsvarende utfordringer på fylkesvegnettet.
Gjeldende økonomiske vilkår for fylkeskommunen åpner ikke for overtakelse av - et etter dagens standard - for dårlig riksvegnett uten betydelig økning i rammeoverføringene fra staten. For Vest-Agders del er det derfor en forutsetning for overtakelsen av riksvegnettet at dagens rammer til øvrige riksveger dobles fra 2010 av, uttrykkes det i vedtaket.
Kommunal og regionaldepartementet la i oktober frem en odelstingsproposisjon knyttet til regionreformen. Overføring av riksvegene til fylkeskommunen er den klart viktigste endringen. For Vest-Agder dreier det seg om ca 760 km av eksisterende riksvegnett. . Dagens fylkesvegnett er til sammenligning på 1235 km, slik at det nye fylkevegnettet til sammen blir på 2000 km.

Veislitasje på R42
Veislitasje på R42
For fylkeskommunene innebærer overføringen flere utfordringer av blant annet politisk, faglig og økonomisk art.

-Selv om reformen legger opp til at fylkeskommunen skal få alle administrative tjenester vederlagsfritt fra Statens Vegvesen som i dag, har vi behov for å øke kapasiteten og kompetansen i egen administrasjon for å få til en god innpassing av reformen i fylkeskommunens forvaltning, skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft i saksfremlegget.


Fra administrativ hold i fylkeskommunen er det sendt en uttalelse til Vegdirektoratet knyttet til klassifisering av øvrige riksveger ved gjennomføringen av reformen. Hovedutvalget anbefaler at fylkestinget skal slutte seg til uttalelsen med to unntak. Med henvisning til saksframlegget mener hovedutvalget at en må anmode om at det vurderes om riksveg 43 fra E-39 til Farsund bør få status som riksveg. Det må ses i sammenheng med to av de fire kriteriene Statens Vegvesen setter opp for hvilke veger som skal inngå i et framtidig riksvegnett.
De to aktuelle når det gjelder riksveg 43 er koblingen vegen har til nasjonale knutepunkter og til større byområder. Videre ber hovedutvalget, etter forslag fra Sigmund Oksefjell SP, om at riksveg 42 fra Helleland i Rogaland til Arendal, som knytter sammen region indre Agder med Dalaneregionen og østregionen i Aust-Agder, må klassifiseres som riksvei. Begrunnelsen for det knyttes til det at vegen er en interregional veg som ikke er stamveg i dag.

Fylkestinget sluttbehandler saken 16. desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2008 | Skriv ut siden