Sørlandet Sykehus HF har utarbeidet forslag til strategiplan for perioden 2009-2013. Forslaget er sendt på høring. Strategiplanen angir hvordan Sørlandet Sykehus HF skal orientere seg i forhold til befolkningsutvikling, økonomiske rammebetingelser og medisinsk utvikling. Fylkesutvalget skal avgi fylkeskommunens endelig uttalelse 25. november. Da fylkeseldrerådet behandlet saken 10. november mente rådet at saken også bør forelegges fylkestinget. Fylkeseldrerådet hadde for øvrig flere anmerkninger.

Fylkeseldrerådet trakk frem følgende punkter som viktige:

- Legevakt og akuttmottaksfunksjonen ved sykehusene må prioriteres
- Hjemmebasert pleie bør utredes i planperioden
- Pasienthotellfunksjonen må styrkes
- Psykiatritilbudet må styrkes som en helhet, både sentralt og i distriktene.
- Det frarådes sterkt at Kongsgårdheimen blir en del av SSHFFylkeseldrerådet uttaler videre at strategiplanen i oppsummeringen gir en beskrivelse av retningen sykehuset går, uten at konkrete tiltak for å nå målene innenfor en fastsatt tidsramme er angitt. I den forbindelse er det ønskelig med et handlingsprogram som supplement til strategidokumentet, mener fylkeseldrerådet.Fylkeseldrerådet slutter seg for øvrig til fylkesrådmann Tine Sundtofts innstilling i saken. Hun konstaterer at Sørlandet Sykehus HF er en viktig levekårsinstitusjon for befolkningen i Vest-Agder. For å møte befolkningens rett til helsehjelp må det, slik hun ser det legges vekt på lokalsykehusenes grunnleggende tjenestetilbud. Samhandlingen med kommunene må utvikles videre og bruken av IKT økes. Høyspesialiserte tjenester må plasseres i forhold til faglige vurderinger. Et nytt sykehus i 2030 må, etter fylkesrådmannens syn, etableres som en medisinsk campus med høyspesialiserte tilbud og pasienthotell.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2008 | Skriv ut siden

Norge etablerer nå et system for å måle kvalitet i tannhelsetjenesten. Med det blir Norge et foregangsland på dette området i Norden. -Dette vil gi oss god og relevant informasjon både nasjonalt og lokalt, slik at vi kan arbeide enda mer målrettet for å bedre tannhelsen, sier statssekretær Rigmor Aasrud i Helse- og omsorgsdepartementet (bildet). Tannhelsen i Norge er generelt god, men det eksisterer tydelig sosial ulikhet i tannhelse. Både innenfor sykehus- og omsorgstjenestene finnes det etablerte kvalitetsindikatorer, og nå følger tannhelsen etter. Dette er en oppfølging av en stortingsmelding om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester.