Kommunal og regionaldepartementet la i oktober frem en odelstingsproposisjon knyttet til regionreformen. Overføring av riksvegene til fylkeskommunen er den klart viktigste endringen. For Vest-Agder dreier det seg om ca 760 km av eksisterende riksvegnett. Fylkesutvalget støttet tirsdag gjennomføring av forvaltningsreformen for klassifisering av vegnettet slik det legges opp til med gjennomføring fra 2010. Fylkesutvalget forutsetter at nye kostnadsnøkler knyttet til den økonomiske rammeoverføringen blir utarbeidet i samarbeid med fylkekommunene. Fylkesutvalget utrykker at for Vest-Agders del er det en forutsetning for overtakelsen av riksvegnettet at dagens rammer til øvrige riksveger økes betydelig fra 2010 av.

Fylkesutvalget forutsetter videre at det i handlingsprogrammet 2010-2013 for de nye fylkesveien blir foretatt en analyse av bevilgningsbehovet på riksveg 42 i Vest-Agder og at vegen får høy prioritet. Riksvei 42 går gjennom flere av innlandskommunene i fylket.

Veislitasje
Veislitasje
Fylkesutvalget er enig i at administrasjonen starter forberedelser for ansvarsovertagelsen ved å øke kompetansen i administrasjonen på fagområdet og ved løpende politisk behandling fremover.

Det pekes også på at i Vest-Agder er det i dag et betydelig investerings- og vedlikeholdsmessig etterslep på riksvegnettet. Fylkeskommunen har i tillegg tilsvarende betydelige utfordringer på fylkesvegnettet. Det understrekes fra fylkesutvalget at de gjeldende økonomiske vilkårene for fylkeskommunen ikkeåpner for overtakelse av et etter dagens standard for dårlig riksvegnett uten betydelig økning i rammeoverføringene fra staten. For Vest-Agders del er det derfor en forutsetning for overtakelsen av riksvegnettet at dagens rammer til øvrige riksveger økes betydelig fra 2010 av.

av admin, publisert 26. november 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer