Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) gikk i sitt møte 20.november, inn for at prosjektrammen for Kilden IKS økes med 190 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune dekker 20 prosent av den delen som må dekkes av eierne. Det vil for fylkeskommunen si ca. 2 millioner kroner i året i en 5-års periode. HKU vedtok også å bevilge 200 000 kroner til driftsorganisasjonen i Kilden IKS for deretter å øke gradvis i økonomiplanperioden. Saken skal til endelig behandling i Fylkestingen 16. desember.


Vest-Agder fylkeskommunes bidrag i Kilden

I fylkestingets første vedtak ang. bevilgninger til Kilden, var det lagt til grunn at det totale beløpet skulle være 87,4 mill. kr og at fylkeskommunen skulle utbetale 10 mill. kr av dette beløpet hvert år. Alle beløp i fylkeskommunens økonomiplaner er angitt i løpende kr. Kristiansand kommune hadde i sitt prosjektbudsjett for Kilden lagt til grunn at alle beløp skulle prisreguleres underveis.

På grunn av at bidraget fra staten ikke ble prisregulert og siden dette i tillegg blir utbetalt senere enn forutsatt, ble det behov for større bidrag fra de øvrige bidragsyterne. Derfor vedtok fylkestinget i 2006 å dekke en prosentvis andel av manglende prisjustering av støtten fra Staten, ved å la Kilden IKS beholde Vest-Agder fylkeskommunes andel av

momskompensasjonen i selskapet. Per 31.12.2007 er det utbetalt 87,4 mill. kr i bidrag til Kilden, og beregnet momskompensasjon på dette beløpet er 21,8 mill. kr. I 2003-kr utgjør dette hhv. 76,1 mill. kr og 19 mill. kr. Alle bidrag fra Vest-Agder fylkeskommune til Kilden IKS er driftsfinansiert.

Kilden IKS ber nå om et ekstra bidrag fra eierne på 37 mill. kr (2003-kr). 20 pst. av dette beløpet er 7,4 mill. kr (2009-verdien av 7,4 mill. kr er 9,8 mill. kr). Fylkesrådmannen har i henhold til tabellen under, foreslått å sette av 2 mill. kr til økt prosjektramme for Kilden i 2009.

2009

2010

2011

2012

2013

SUM

Byggekostn.indeks 2003=100

1,327

1,393

1,463

1,536

1,613

Økt bidrag fra VAF (2003-kr)

1,5

1,4

1,4

1,3

1,8

7,4

Økt bidrag VAF løpende priser

2,0

2,0

2,0

2,0

2,9

10,9

Driftsorganisasjon

Styret i Kilden IKS ønsker å budsjettere med en avsetning til organisering av oppstart drift, som innebærer tilsetting av bl.a. administrerende direktør og driftssjef i god tid før bygget står ferdig. Dette må håndteres av enten byggestyret, eller eget oppnevnt driftsstyre etter eiernes vurdering. For å starte oppbyggingen av en driftsorganisasjon for Kilden, har fylkesrådmannen i budsjettforslaget for 2009 avsatt kr 200 000 til dette formålet. Kristiansand kommune har forslått bevilgning på kr 500 000 i sitt budsjett for 2009.

Kilden

av admin, publisert 21. november 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer