Flekkefjord kommune har for tiden ute til høring melding om oppstart av planarbeid med tilhørende planprogram for rullering av kommunedelplan for kystsonen. Da fylkeskommunens hovedutvalg for næring samferdsel og miljø behandlet høringssaken i dag ble det gitt uttrykk for at kystsonen i Flekkefjord representerer noe av det mest verdifulle en har av natur- og kulturmiljøer i fylket - og dels også i nasjonal sammenheng. Hovedutvalget kommer samtidig med flere innspill knyttet til blant annet kulturmiljø, strandsone, landskapsverdier, bolig- og fritidsbebyggelse, fastlandsforbindelser og næringstilrettelegging.

Utvalget mener at planprogrammet må utvides ved at de trafikale konsekvensene av en eventuell fastlandsforbindelse til Hidra inntas som eget tema. Utvalget finner samtidig grunn til å gi uttrykk for at en ser det som urealistisk å etablere fastlandsforbindelse til Andabeløy nå.

Videre anses det som særlig viktig at de regionale og til dels nasjonale interessene knyttet til kulturmiljø, strandsonen og landskapsverdiene i området, ivaretas i planarbeidet. I dette ligger også at kommunen bør vurdere hvorvidt enkelte av nåværende bygge-/tiltaksområder ikke skal videreføres i den nye planen. Hovedutvalget mener at det ikke må åpnes for nye byggeområder i 100-metersbeltet langs sjøen med mindre det dreier seg om funksjoner som nødvendigvis må ligge i strandsonen, eller der tungtveiende samfunnsinteresser tilsier at strandvernet bør vike. Det må etter utvalgets mening uansett ikke åpnes nye byggeområder for fritidsbebyggelse i strandsonen. Utvalget signaliserer imidlertid at det bør vurderes en forsiktig boligbygging i strandsonen dersom dette skjer på en måte som samlet sett kan forsvares i forhold til ulike arealbevarende interesser. Det trekkes frem som viktig at planen bidrar til å stimulere til fast bosetning i området. Det bør i så måte legges opp til attraktive boligområder som samtidig bidrar til å styrke de eksisterende lokalmiljøene i området. Generelt påpekes det at de mest attraktive områdene bør avsettes til boligbebyggelse fremfor fritidsbebyggelse.

Hovedutvalget ser det som viktig at det sikres gode rammebetingelser for næringslivet med vekt på utnyttelse av lokale ressurser og fortrinn. Det gis råd om særlig å fokusere på tilrettelegging for attraktive reiselivs- og turistanlegg samt næringsvirksomhet knyttet til lokale fiskeriressurser. Når det gjelder havbruk vises til de mål og utfordringer som er inntatt i gjeldende fylkesplan 2002. I dette ligger klare betenkeligheter hva gjelder etablering av nye lokaliteter for havbruk og da spesielt etablering av lokaliteter for havbeite - skjelloppdrett.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2008 | Skriv ut siden