Northern Research Institute Tromsø AS har evaluert satsingen på næringshager. I evalueringen kommer det frem at næringshagene blir gjennomgående positivt vurdert. I startfasen for ti år siden ble næringshageselskapene dannet for å samlokalisere bedrifter, særlig kunnskapsintensive næringer. Etter hvert har selskapene utviklet seg til også å bli regionale utviklingsaktører. Aktiviteten retter seg like mye mot etablerere og bedrifter utenfor næringshagen og selskapene gjennomfører lokale og regionale utviklingsprosjekt av ulike slag.

Evalueringen viser at bedriftene som er samlokalisert i næringshagene opplever dette som positivt. Tilgang til et mangfold av virksomheter og godt sosialt miljø blir særlig vektlagt. Kommunene har jevnt over en positiv oppfatning av næringshagene. Bedrifter som er lokalisert utenfor næringshagene betrakter næringshagene som viktige møteplasser for næringslivet, og som en veileder til virkemiddelapparatet. Det har videre blitt mer kontakt mellom næringshagene og FoU-miljøene de siste årene. Nesten alle næringshageselskapene har generelle samarbeidsavtaler med FoU-institusjoner.

Næringshageselskapene har en generell rolle som bedriftsveileder. De skal hjelpe etablerere med å forholde seg til det øvrige virkemiddelapparatet og FoU-miljøene. I tillegg har næringshagene i stadig større grad fokusert på regionale utviklingsoppgaver, noe som blant annet skyldes finansieringsmodellen. Fokuset på de regionale utviklingsoppgavene kan gjøre at støttefunksjonen for enkeltbedrifter blir nedprioritert. I tillegg kan næringshageselskapene rett og slett konkurrere med lokale bedrifter om offentlige oppdrag. Ifølge forskerne bak evalueringen blir dette en utfordring for utviklingen av næringshagene fremover. Hvordan skal de kombinere sin rolle som regional utviklingsaktør med støttefunksjonen til utvikling av enkeltbedrifter?

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. november 2008 | Skriv ut siden