Partiene på Stortinget er blitt enige om teksten i en ny formålsparagraf for grunnopplæringen - grunnskolen og videregående opplæring. Det statlig oppnevnte utvalget - Bostad-utvalget - kom med et forslag til ny tekst før sommeren som flere partier sa seg uenig i. Både regjeringspartiene og oposisjonen har nå imidlertid samlet seg om en tekst som understreker den kristne kulturarvens plass og betydning. I tillegg er skolens plikt til et tett samarbeid med foreldrene understreket sterkere enn i utvalgets forslag.

Formålsparagrafen har fått følgende ordlyd:

§ 1-1 Formålet med opplæringa

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som óg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden