Dersom fylkestinget 16. desember følger opp en anbefaling fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø kan transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder bli døgnåpen fra årsskiftet for de brukere som fylkeskommunen har ansvar for. Om det skjer kan det bli innført en natt-takst i egenandelsregulativet. Det vil i løpet av 2009 bli lagt frem en anbefaling for politikerne om videre utvikling og innretning av transportordningen for funksjonshemmede i Vest-Agder. Som grunnlag for anbefalingen vil en blant annet bruke en nylig gjennomført brukerundersøkelse og drøftinger med funksjonshemmedes organisasjoner.

Brukerundersøkelsen ble gjennomført i slutten av juni. Undersøkelsen viser at 71 prosent av brukerne som besvarte i stor grad er tilfreds med selve tilbudet, mens 25 prosent i en viss grad er tilfreds og 4 prosent i liten grad er tilfreds. De som svarte at de i liten eller viss grad var tilfreds ble spurt om årsakene til dette. Årsakene var nokså likt fordelt mellom at antall reiser er for begrenset, for høye egenandeler og at åpningstiden er for begrenset, - med i overkant av en tredjedel på hver. Dette tilsvarer at 10 prosent av alle brukere ikke i stor grad er tilfreds fordi åpningstiden er for begrenset. Når de brukerne som i en viss eller liten grad er tilfreds skal oppgi hva de har mest behov for, har samlet sett over to tredjedeler oppgitt flere reiser - herav har flest oppgitt reiser innen kommune - mens 29 prosent oppgir utvidet åpningstid. Det tilsvarer at 5 prosent av totalt antall brukere har stort behov for utvidet åpningstid, mens 12 prosent har stort behov for flere reiser i 2008.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer