-Jeg er glad for at regionreformen nå endelig gjennomføres fra 1. januar 2010. Men det er vel det eneste ved denne reformen som er blitt slik jeg håpet. En kan bare undres over hvordan alle prinsippene og så mye av innholdet i reformen kokte bort under behandlingen i regjeringen, slik at en nå står igjen med en forsterket fylkeskommune - som ingen har gått inn for. Fylkeskommunene vil ikke ha noen problemer med å overta ansvaret for de oppgavene som foreslås overført, forutsatt at økonomiske midler følger med. På mange områder tror jeg fylkeskommunen blir en bedre eier enn staten har vært, sa fylkesordfører Thore Westermoen i sin årstale til fylkestinget i dag.

Han betegnet oppgaveoverføringen fra staten til fylkeskommunene er beskjeden. -Det legges ikke opp til noen vesentlig desentralisering av oppgaver, og slik heller ikke den styrkingen av fylkeskommunen som regional utviklingsaktør som mange av oss hadde håpet. Særlig burde flere oppgaver innen miljø og landbruk blitt overført til fylkeskommunene. Dette er viktige oppgaver for den regionale utviklingen. Nå er det en reell fare for dobbeltadministrasjon og uklar arbeidsdeling mellom fylkeskommunen og fylkesmannen, sa han.

-Overføringen av ansvaret for øvrige riksveier er både viktig og riktig, etter min vurdering. Men det er et paradoks at det ikke allerede nå gis løfte om en styrkning av fylkeskommunenes

Veislitasje
Fylkesordføreren er bekymret for standarden på veier fylkeskommunen skal overta
administrative ressurser, når bortimot 80 prosent av veinettet overføres fra Statens Vegvesen til fylkeskommunene. Det må selvsagt på plass så fort reformen er vedtatt i stortinget, understreket fylkesordføreren.

Westermoen pekte også på en annen hovedutfordring ved at riksveiene som overføres ikke har tilfredsstillende standard. KS har anslått at etterslepet er rundt 10 milliarder kroner som følge av manglende vedlikehold i mange år mens staten har vært veieier. Her må det, slik fylkesordføreren ser det, inngås avtale med staten om kompensasjon, slik at veinettet kan bringes opp til god standard når fylkeskommunen overtar ansvaret.

Han mente videre at nye regionale forskningsfond er positivt og viktig. Jeg forventer at ett av disse blir tildelt Agder-fylkene. Vi har stort behov og stort potensial for å øke forskningen vår region både i næringslivet, kulturlivet og offentlig sektor, fastslo Westermoen.

av admin, publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden