-I Vest-Agder er det i dag et betydelig investerings- og vedlikeholdsmessig etterslep på riksvegnettet. Fylkeskommunen har i tillegg tilsvarende betydelige utfordringer på fylkesvegnettet. De nåværende økonomiske vilkårene for fylkeskommunen åpner ikke for overtakelse av et - etter dagens standard - for dårlig riksvegnett uten betydelig økning i rammeoverføringene fra staten. For Vest-Agders del er det derfor en forutsetning for overtakelsen av riksvegnettet at dagens rammer til øvrige riksveger økes betydelig fra 2010 av, uttrykte fylkestinget i dag. Et mindretall på 16 av de 35 representantene mente at en burde sette som forutsetning en dobling av rammen.

Fra administrativ hold i fylkeskommunen er det sendt en uttalelse til Vegdirektoratet knyttet til klassifisering av øvrige riksveger ved gjennomføringen av reformen. Fylkestinget sluttet seg til uttalelsen med to unntak. Med henvisning til saksframlegget mener hovedutvalget at en må anmode om at det vurderes om riksveg 43 fra E-39 til Farsund bør få status som riksveg. Det må ses i sammenheng med to av de fire kriteriene Statens Vegvesen setter opp for hvilke veger som skal inngå i et framtidig riksvegnett. De to aktuelle når det gjelder riksveg 43 er koblingen vegen har til nasjonale knutepunkter og til større byområder. Videre ber fylkestinget om at riksveg 42 fra Helleland i Rogaland til Arendal, som knytter sammen region indre Agder med Dalaneregionen og østregionen i Aust-Agder, må klassifiseres som riksvei. Begrunnelsen for det knyttes til det at vegen er en interregional veg som ikke er stamveg i dag.

Bakgrunnen for saken er vegoverføringen fra staten til fylkeskommunene som det legges opp til å gjennomføre fra 2010 i forbindelse med regionreformen. For Vest-Agder dreier overføringen seg om rundt 760 km av et eksisterende riksvegnett i fylket på rundt 960 km.

For fylkeskommunene innebærer overføringen flere utfordringer av blant annet politisk, faglig og økonomisk art. Fylkestinget sa seg enig i at fylkeskommunens administrasjon starter forberedelser for ansvarsovertagelsen ved å øke kompetansen i administrasjonen på fagområdet og ved løpende politisk behandling fremover.

av admin, publisert 17. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer