Fylkesutvalget økte også rammen til fylkesveier med to millioner kroner. I tillegg ble det bestemt atØkonomimotiv driftsrammene for hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø og hovedutvalg for kultur og utdanning blir like.

Driftsbudsjettet for fylkeskommunen for 2009 er på vel 1,4 milliarder kroner. Det er en økning på henimot 120 millioner kroner i forhold til 2008-budsjettet. Budsjettet tar sikte på vekst og utvikling i videregående opplæring med fortsatt oppfølging av Kunnskapsløftet og fokus på fagopplæring i bedrift. Videre vies kollektivtrafikken sterk oppmerksomhet. Tannhelsetilbudet skal opprettholde god kvalitet og fylkeskommunens økonomiske handlingsrom i den regionale funksjonen skal ivaretas.

Fylkeskommunen vil investere for 545,6 millioner kroner de neste fire årene. Hoveddelen av dette går til utdanning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden

Representantene i hovedutvalg for næring-, samferdsel og miljø var i dag samstemte om at Ung-Input er et godt virkemiddel for å oppnå målet om å involvere barn og unge i kommunale planprosesser. De ser samtidig at tiltaket bidrar til å virkeliggjøre FNs barnekonvensjon med vekt på barn og unges rett til å bli hørt og respektert. På den bakgrunn oppfordres kommunene i Vest-Agder til å ta Ung-Input i bruk i alle planprosesser som angår barn og unge.