Fylkestinget gikk onsdag inn for at Farsund kommune og fylkeskommunen skal inngå et mer forpliktende samarbeid med tanke på felles prosjekter. Fylkestinget ønsker at dette skal skje gjennom en samarbeidsavtale, slik fylkeskommunen har gjennomført med en rekke andre kommuner i Vest-Agder. Bakgrunnen for fylkestingets initiativ er at Farsund kommune har sendt forslag til kommuneplanens samfunnsdel/langsiktig del til høring hos blant annet Vest-Agder fylkeskommune.

Planforslaget som nå er til offentlig ettersyn er i hovedsak en videreføring av gjeldende plan. Hovedmålene er i stor grad de samme. Hovedmålene er knyttet til følgende temaer:

· Befolkning og levekår
· Kommunens plass i regionen
· Næringsutvikling
· Miljøutvikling
· Kommunens organisasjon

Ut fra hva fylkeskommunen mener er de viktigste utfordringene som kommunen står ovenfor, og hva som er mulig å gjennomføre i planperioden, anbefales det fra fylkeskommunens side at følgende prioriteres:

· Den gode bokommunen
· Aktiv kulturkommune
· Reiselivssatsing
· Avklare regional havn
· Fullføring av Listerpakken
· Tilrettelegging for styrket kompetanse i næringsarbeidet og innen videregående utdanning.

av admin, publisert 18. desember 2008 | Skriv ut siden