Regjeringen sender nå ut et høringsforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet fra 2010. Representanter for fylkeskommunene, fylkesmannsembetene/ helsetilsynet i fylkene, kommunesektoren ved KS, Kommunal- og regionaldepartementet, og den statlige sentrale helseforvaltningen har deltatt i et lovutredningsarbeid under ledelse av Helse- og omsorgsdepartementet. Det tas sikte å legge fram et lovforslag våren 2009.

Nærmere om lovforslaget
Fylkeskommunene får et lovfestet ansvar for en pådriver- og samordningsfunksjon for det sektorovergripende folkehelsearbeidet regionalt og lokalt med vekt på å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene. Videre innebærer lovforslaget en tydeliggjøring av fylkeskommunenes ansvar for å ivareta folkehelse i egen tjenesteyting, forvaltning og planlegging, og ansvar for at folkehelse inngår som en del av arbeidet med regional utvikling.

En lovfesting av fylkeskommunenes ansvar innebærer ikke avgrensning av eller endring i det ansvaret kommunene, fylkesmannen og sentrale myndigheter har i dag på folkehelseområdet.

Det legges i utgangspunktet ikke opp til at fylkeskommunene skal pålegges nye oppgaver som følge av lovforslaget. Lovforslaget tydeliggjør folkehelsehensyn på ansvarsområder fylkeskommunen i dag har etter gjeldende lovgivning, herunder ny plandel i plan- og bygningsloven. Videre medfører lovforslaget at pådriver- og samordningsfunksjonen gjennom folkehelsepartnerskapene går over fra en frivillig til en ordinær oppgave for fylkeskommunene.

Bakgrunn
I arbeidet med forvaltningsreformen er det foreslått å gjøre fylkeskommunenes folkehelsearbeid til en ordinær oppgave. Kommunal- og forvaltningskomiteen ba om at det ble utredet å la folkehelsearbeidet gå over fra en frivillig til en ordinær oppgave for det regionale folkevalgte nivået.

Helse- og omsorgsdepartementet har i Kommunal- og regionaldepartementets høringsnotat om forvaltningsreformen, vinteren 2008, foreslått lovforankring av fylkeskommunenes oppgaver i det sektorovergripende folkehelsearbeidet. Høringen ga entydig støtte til formalisering av folkehelsearbeid som ordinær oppgave for fylkeskommunene. Det var samtidig innvendinger mot å overføre oppgaver og ressurser fra fylkesmannsembetene til fylkeskommunene på folkehelsefeltet.

Høringsnotat med lovforslag er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. desember 2008 | Skriv ut siden