Regjeringa har auka investeringane på veg og bane med mange milliardar kroner. Men det er framleis rom for å auke innsatsen monaleg, som ein del av den nye krisepakka på nyåret. Arbeidet med å få samferdselstiltak i krisepakka går føre seg for fullt. Regjeringa meiner at sysselsettingseffekten vil vere særleg stor ved å setje i gang vedlikehaldsprosjekt, som til dømes utbetring av vegar og jernbane, og å ruste opp ferjekaier, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i ei nyhetsmelding fra Samferdseldepartementet.

Samferdselsstyresmaktene er også klare til å fremskynde prosjekter som allerede er i gang, gjennom å tilføre mer midler og frmskynde oppstart av planlagte prosjekter: -Det er viktig å kome i gang med planlegging av nye prosjekt, slik at desse kan setjast ut i livet tidlegare, dersom situasjonen tilseier det. Difor har vi auka midlane til planlegging i 2009, avsluttar samferdselsministeren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer