Regjeringa har auka investeringane på veg og bane med mange milliardar kroner. Men det er framleis rom for å auke innsatsen monaleg, som ein del av den nye krisepakka på nyåret. Arbeidet med å få samferdselstiltak i krisepakka går føre seg for fullt. Regjeringa meiner at sysselsettingseffekten vil vere særleg stor ved å setje i gang vedlikehaldsprosjekt, som til dømes utbetring av vegar og jernbane, og å ruste opp ferjekaier, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i ei nyhetsmelding fra Samferdseldepartementet.

Samferdselsstyresmaktene er også klare til å fremskynde prosjekter som allerede er i gang, gjennom å tilføre mer midler og frmskynde oppstart av planlagte prosjekter: -Det er viktig å kome i gang med planlegging av nye prosjekt, slik at desse kan setjast ut i livet tidlegare, dersom situasjonen tilseier det. Difor har vi auka midlane til planlegging i 2009, avsluttar samferdselsministeren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer