Arbeidet med å reparere de gamle, steinsatte dikene på Hervoll i Farsund er ferdigstilt. I samarbeid med grunneier Trond Gilja har fylkeskommunen dermed lagt et godt grunnlag for videre jordbruksdrift i det nasjonalt viktige kulturlandskapet i området. Det er entreprenør Eilef Liland som har utført arbeidet.

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet våren 2008 å bruke midler til å gjøre nødvendige restaurering/reparasjon av det gamle grøftesystemet på Hervoll. Den bakklendte dyrkningsjorda på gården ligger i det svært verdifulle kulturlandskapet på Vest-Lista, og utgjør blant annet noe av "bakteppet" for helleristningene på Penne.
De gamle, steinsatte grøftene var delvis tette etter mange års bruk, og det var fare for for at det åpne landskapet skulle gro til med kratt. Hervoll inngår i det foreslåtte nasjonale kulturlandskapsområdet på Vest-Lista. 
Reparasjon av diker på Hervoll høsten 2008
Kistegrøftene i det bratte terrenget er nå renset opp og restaurert, og de gamle grøftene er blitt koblet til et moderne rørsystem.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 3. desember 2008 | Skriv ut siden