De unge langtransportsjåførene er blant de farligste trafikantene på norske veier. Det er de som oftest bryter kjøre- og hviletidsbestemmelsene, de sovner oftest bak rattet og de er innblandet i langt flere ulykker enn eldre førere. Og når ulykken først er ute, får det ofte tragisk utfall. I Norge fins det ca 30.000 tungtransportsjåfører, og i dag er det ca 3000 ledige stillinger som tungtransportsjåfører her i landet. Rekrutteringsbehovet til yrket er dermed stort, og andelen unge yrkessjåfører øker, melder Statens Vegvesen.

I Norge har Transportøkonomisk Institutt gjort en sammenligning mellom risiko og alder blant vogntogførere. Resultatet viser at førere under 30 år i større grad enn førere over 30 år har vært innblandet i uhell de siste 3 årene. Tendensen er jo høyere alder jo færre ulykker.

TungtransportbildeEn vesentlig årsak til trafikkulykker med vogntog, er at føreren sovner bak rattet. Dette er et betydelig problem blant bilførere generelt, men undersøkelser viser at problemet i særlig grad gjelder yrkesførere. Mellom 15 og 20 prosent av alle ulykker med lastebiler skyldes at sjåføren har sovnet. En spørreundersøkelse blant tungtransportførere i 2004 avslørte at unge yrkesførere er langt mer utsatt for å sovne under kjøring enn eldre.

Det er også nær sammenheng mellom søvnrisiko og brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Dette blir understreket av at det er den yngste gruppen som også topper statistikken over brudd på hviletidene. 64 prosent av tungtransportførere mellom 19 og 34 oppgir at de av og til eller ofte bryter hvilereglene. Tilsvarende tall for førerne over 56 år er 46 prosent.

av admin, publisert 3. desember 2008 | Skriv ut siden