-Busstransport er massetransport, og en buss må i alle fall ha sju til ni passasjerer i gjennomsnitt for miljømessig å være bedre enn privatbilen med hensyn til utslipp. Folk i eneboligområdene benytter seg i mindre grad av buss enn folk som bor i blokker, selv om busstilbudet er like godt. Områdene i Søgne er i det alt vesentligste eneboligområder, og et boligområde med 700 mennesker er et lite område å betjene med buss. Et område må nok være på oppimot 2000 mennesker for at transportbehovet blir såpass stort at det kan få en god bussdekning uten et altfor stort offentlig tilskudd, sa Westermoen.

Han opplyste at fylkeskommunens tilskudd til drift av kollektivtransporten har tre hovedsiktemål. Det ene er å tilby en god skoleskyss. Det andre å gi et visst busstilbud i hele fylket avhengig av reisebehovet. Men noen steder og på noen tider er behovet så lite at det ikke er forsvarlig å gi noe busstilbud overhodet. Og det tredje: Der det er marked, det vil si der det bor mye folk, skal busstilbudet kunne konkurrere med privatbilen. -Når det er nødvendig å redusere kostnadene og effektivisere rutetilbudet, vil dette skje i grenseflaten mellom det andre og tredje hovedmålet. Det er det som skjer nå. Det kuttes ikke i skoleskyssen og heller ikke på de rutene som har god inntjening, opplyste Westermoen

Vest-Agder har en god og effektiv kollektivtransport, selv om media ofte formidler et annet inntrykk, fastslo fylkesordføreren. Han dokumenterte dette med å sammenligne med Buskerud, Vestfold og Telemark.

buss-Det er ikke noe grunnlag for å hevde, slik interpellanten gjør, at Agder Kollektivtrafikk AS driver "utrolig ineffektivt og byråkratisk". Jeg mener derimot at det har vært et meget klokt grep å opprette AKT sammen med Kristiansand kommune, og gi selskapet ansvar for å organisere busstilbudet i fylket på oppdrag fra fylkeskommunen. Selskapet må ut fra sin beste faglige helhetsvurdering tilpasse rutetilbudet til de økonomiske rammer som gis av eierne, sa Thore Westermoen og understreket at det har en ikke ubetydelig kostnad å gi et slikt busstilbud som interpellanten ønsker.

av admin, publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden