Tjue utvalgte kulturlandskap i landet skal få en spesiell forvaltning. Det pågår nå en vanskelig sisterunde med å velge ut landskap. Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og Statens landbruksforvaltning skal før årsskiftet foreslå ett område i hvert fylke. Det endelige vedtaket om hvilke kulturlandskap som skal velges ut skal gjøres av Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet i løpet av våren 2009. Til skjøtsel og vedlikehold av landskap og bygninger i de områdene som blir valgt ut, er det for neste år satt av 8 millioner kroner. For Vest-Agders del er Vest-Lista i Farsund utpekt som kandidat.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. desember 2008 | Skriv ut siden