Skolehelsetjenesten har for lav kapasitet og må styrkes. Kommuner og fylkeskommuner kan samarbeide bedre for å få til et godt helsefremmende arbeid blant barn og unge. -Skolehelsetjenesten når fram til alle barn og unge uavhengig av bakgrunn og familiesituasjon. Derfor er den så viktig for god folkehelse og spesielt for å redusere sosiale helseforskjeller, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet på direktoratets nettsider.

Larsen uttaler at skolehelsetjenestens kapasitet er bekymringsfull. Helsedirektoratet har påpekt at bemanningen i skolehelsetjenesten minst bør dobles før kapasiteten er tilfredsstillende. -Kapasiteten varierer veldig, i mange kommuner er den svært lav og noen steder er skolehelsetjenesten helt fraværende. Særlig dårlig er tilbudet i videregående skoler. Dette kan få svært uheldige konsekvenser for folkehelsen, sier Larsen.

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal tilby helseundersøkelser, veiledning, rådgivning i forhold til mestring av både fysiske, psykiske og sosiale forhold. Kommunene har et selvstendig ansvar for å oppfylle disse lovkravene. Det er kommunenes ansvar å tilby skolehelsetjeneste for alle elevene i sine kommuner.

Det er fylkeskommunen som eier og driver de videregående skolene, men kommunene som disse skolene ligger i har det lovpålagte ansvaret for skolehelsetjenesten i videregående skoler. Elevene der har krav på en forsvarlig skolehelsetjeneste.

– Skolehelsetjenesten er et kommunalt ansvar, men det er viktig at fylkeskommunene engasjerer seg som støtte og pådriver i partnerskapet for en god skolehelsetjeneste. Et slikt engasjement og samarbeid vil kunne ha stor positiv overføringsverdi til andre deler av landet, sier Larsen. Han peker på at alle fylkeskommuner nå er med i partnerskap for folkehelse. Dette er arenaer der man kan finnes felles løsninger for å styrke skolehelsetjenesten.

av admin, publisert 29. januar 2009 | Skriv ut siden