Likestilling mellom kjønnene er en av de store utfordringene i vår landsdel som fylkeskommunene nå har grepet fatt i. Før årsskiftet informerte fylkesordfører Thore Westermoen i sin årstale om at et bredt regionalt partnerskap dro i gang to viktige satsinger i fjor Den ene er Agderrådets Fritt valg – 10-årssatsingen for likestilling, og den andre er Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Også nasjonalt satses det. Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt la like før jul frem verdens første stortingsmelding om menn. ”Menn vinner på likestilling.” Stortingsmeldingen skal være med på å styrke menns rolle i likestillingssamfunnet.

Regjeringen foreslår å utvide fedrekvoten i foreldrepermisjonsordningen til 14 uker og gi alle fedre selvstendig rett til fedrekvote. Fedrekvoten er blant de viktigste virkemidlene for at far og barn skal få mer tid sammen det første leveåret. -Mer tid mellom far og barn i denne perioden betyr mye for kontakten også videre i livet. Fedrekvoten gir norske menn mulighet til å ha mer omsorg for sine barn, slik de fleste ønsker. I tillegg vil vi at far skal innkalles til spedbarnskontroll når barnet er rundt åtte måneder, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Regjeringen vil foreslå å utvide likestillingslovens adgang til positiv særbehandling av menn, slik at den blant annet også omfatter pleie- og omsorgssektoren. Dette vil åpne for å søke spesielt etter menn til flere sektorer som i dag er kvinnedominerte.

Logo for fritt valgNår det gjelder satsingene på Agder retter 10-årssatsingen seg mot barn og unge, fra barnehage til universitet, med fokus særlig på ungdom fra 13-19 år. Det blir lagt vekt på å mobilisere ungdommer selv som endringsagenter. Senteret ved universitet er en arena der forskjellige aktører kommer sammen og får tilgang til forskningsbasert kunnskap på likestillingsfeltet. Et annet viktig tiltak er Female Future som er en talentmobilisering av kvinner i regi av partnerne NHO-Agder, Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner og Innovasjon Norge som startet i 2004. Målet er å kvalifisere og synliggjøre kvinner som ønsker lederstillinger og styreverv. Prosjektet settes nå i gang igjen for tredje gang.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. januar 2009 | Skriv ut siden