-Finanskrisen gjør året 2009 spesielt utfordrende. Det er viktig at kommunene og fylkeskommunene nå posisjonerer seg og har klar prosjekter som kan startes opp på relativt kort varsel. KS er glad for at regjeringen gir en garanti for neste års skatteinntekter. Dette skriver Halvdan Skard i et brev til landets ordførere. KS-lederen opplyser at KS i flere møter med Regjeringen har diskutert finanskrisen og hvilke tiltak som kan iverksettes. Medlemmene i KS har bidratt til å få på plass viktig dokumentasjon om hvilke muligheter som kan tas i bruk.

I november spurte KS landets kommuner og fylkeskommuner om hvilke ytterligere investerings- og vedlikeholdsprosjekter som kan realiseres i 2009, forutsatt at det kommer økte ressurser fra staten. Svarene som representerer snaut to tredjedeler av landets befolkning, oppgir å kunne realisere prosjekter til om lag 20 milliarder kroner. På landsbasis vil dette utgjøre anslagsvis 30 milliarder kroner.

En annen undersøkelse som ble offentliggjort i september viste at kommunale bygg har et oppgraderingsbehov de nærmeste fem årene på 60 milliarder kroner. KS har brukt disse undersøkelsene aktivt i kontakten med både regjeringen og media.

En tiltakspakke til bygg, veier og annen infrastruktur bør etter KS` vurdering deles i en vedlikeholdspakke og en investeringspakke. En vedlikeholdspakke kan ha relativ umiddelbar effekt, mens investeringer kan trenge noe mer tid.

KS` foreslår en tiltakspakke for oppgradering av bygninger på 15 milliarder kroner, hvor en tredjedel gis som midler til ekstra vedlikehold (driftsbudsjett) og to tredjedeler til prosjekter som føres over investeringsbudsjettet. Midlene bør fordeles uten krav til omfattende administrative prosedyrer, fordi det er behov for rask effekt av tiltakene.

I møtene med Regjeringen har KS også pekt på behovet for en forsterket satsing på kvalifiserings- og omskoleringstiltak gjennom å øke rammene for kvalifiseringsprogrammet, og satse på fag- og yrkesopplæring gjennom videregående opplæring i fylkeskommunene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden