I statsbudsjettet for 2009 fastslår regjeringen at det opprettes regionale forskningsfond med en kapital på 6 milliarder kroner. Det er avkastningen fra dette fondet som skal finansiere de regionale forskningsfondene. Det skal opprettes mellom fem og sju regionale forskningsfond, noe som innebærer at alle fylker må samarbeide med ett eller flere fylker om drift av fondene. Fylkesordfører- og rådslederkollegiet har fremmet et forslag om inndeling i regionale forskningsfondsregioner. Forslaget innebærer at Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner samarbeider om ett regionalt forskningsfond for Agder. Fylkesutvalget i Vest-Agder støttet i dag forslaget. De to fylkeskommunene skal delta i arbeidet med utredning av retningslinjer for de regionale fondsstyrene. De to fylkeskommunene skal også lage en felles forskningsstrategi for Agder.

Fra Kunnskapsdepartementet påpekes det som viktig å få på plass er forskningsstrategier for forskningsfondsregionene. Disse strategiene skal danne grunnlaget for fondsstyrets prioriteringer og tildelinger av bevilgninger til bestemte forskningsprosjekter. Fylkesutvalget la i sitt vedtak i dag opp til at i arbeidet med å utarbeid forskningsstrategien skal det samarbeides med relevante forskningsmiljøer og sikres en bred forankring hos relevante aktører i regionen.

Allerede i morgen arrangeres det en bredt anlagt oppstartskonferanse for å få i gang arbeidet med den regionale forskningsstrategien for Agder. Konferansen finner sted på Universitet i Agder. Pressen inviteres til å delta.

Vedlegg:
ProgramInvitasjon

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. februar 2009 | Skriv ut siden