Arbeidstilsynet starter våren 2009 tilsyn med skolene og skoleeiers systematiske arbeid for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø som forebygger sykdom og utstøting fra arbeidslivet. Det skal gjennomføres rundt 600 tilsyn ved landets offentlige og private grunnskoler, samt videregående skoler. Tilsynene vil hovedsaklig gjennomføres i første og andre kvartal 2009. Skolene og skoleeierne som får tilsynsbesøk, vil bli varslet på forhånd. Arbeidstilsynet planlegger også å følge opp satsingen i 2010.

Tema for tilsynene blir:
-psykososialt arbeidsmiljø
-praktisering av systematisk HMS-arbeid
-forebygging og håndtering av sykefravær
-inneklima

Det vil bli satt spesielt fokus på psykososiale og organisasjonsmessige forhold som blant annet medvirkning og dialog i Helse, miljø og sikkerhets-arbeidet, omstillingsprosesser, forebygging og håndtering av konflikter, samt vold - og trusselsituasjoner.

Samtidig som Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn, vil vi be om skriftlig dokumentasjon fra skoleeierne, dvs. kommunene, fylkeskommunene og privatskoleeiere om hvordan de systematisk arbeider med kartlegging, drift og vedlikehold av skolebygninger. Godt og systematisk vedlikehold er nødvendig for å hindre at inneklimaet får negative innvirkning på helse og arbeidsevne, og for å opprettholde en tilfredsstillende velferdsmessig standard.

Tilsynstema er blant annet valgt på bakgrunn av et pilotprosjekt i undervisningssektoren som Arbeidstilsynet gjennomførte i 2008. Noe av det som da ble avdekket var opplevelse av stor arbeidsbelastning, hyppige omstillings- og endringsprosesser og høyt konfliktnivå. I tillegg er det kjent gjennom andre undersøkelser at dårlig vedlikehold fører til store inneklimaproblemer som virker inn på helse og arbeidsevne.

Arbeidsmiljølovens formål er blant annet å sikre et arbeidsmiljøet gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. For å sikre dette skal arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstakerne sørge for at det arbeides systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. februar 2009 | Skriv ut siden