-KS og fylkeskommunene har vær entydige i sine innspill til nye oppgaver, skriver May-Briit Nordli fra avdeling for samfunnsutvikling i KS i en statusbeskrivelse av regionreformen. Hun konstaterer at innspill er gitt i flere omganger på oppfordring fra regjeringen, men disse er dessverre ikke imøtekommet. KS hadde ønsket at Regjeringen fant rom for flere oppgaver til fylkeskommunene etter at Stortinget ba regjeringen vurdere dette. Forutsetninger om at oppgaver med regionalpolitisk skjønn skal legges til fylkeskommunen, er lagt til side.

-KS er ikke fornøyd med at fylkesmannen beholder de fleste av sine oppgaver på miljø- og landbruksområdet og at støtteordninger på kulturfeltet forblir et statlig ansvar, skriver hun.

Samferdsel

Fra 2010 blir fylkeskommunen landets desidert største vegeier målt i antall kilometer veg. Fylkesvegene vil utgjøre 45 000 km, mens antall km stamveg vil være ca 9 000. Samtidig vil 110 av landets 122 fergesamband være en del av fylkesvegene. KS arbeider for at fylkeskommunene blir i stand til å ivareta samferdselsansvaret på sitt område.

Nordli mener det blir viktig å komme til enighet om de økonomiske forholdene knyttet til oppgaveoverføringene på samferdselsområdet. Riksvegene som overføres, har et vedlikeholdsetterslep på over 10 milliarder kroner som KS forutsetter blir kompensert i en eller annen form. Dette er foreløpig ikke på plass. Videre må det sikres at fylkeskommunene kan ivareta framtidige investeringer og ivareta drift og vedlikehold på en akseptabel måte.

Økonomi

Det skal utarbeides nytt inntektssystem for fylkeskommunene som følge av reformen. Spesielt knytter det seg utfordringer til framtidige kostnadsnøkler på samferdselsområdet. Det foregår samtaler mellom KS og staten, både når det gjelder grunnlaget for overtakelsen av samferdselsoppgavene og om nytt inntektssystem.

I tillegg diskuteres framtidige oppgaver for Statens vegvesen og eventuell overføring av kompetanse/ressurser til fylkeskommunene til planlegging og styring av det omfattende ansvaret på samferdselsområdet, samt fylkeskommunenes bestillerfunksjon overfor Statens vegvesen.

Viktige oppgaver overføres
Fylkeskommunene blir styrket på mange og viktige områder av betydning for helhetlig regional utvikling og for det enkelte menneskes livskvalitet. De største og viktigste oppgavene er:
- Ansvar for 2/3 av riksvegene.
- 49 % eierskap i Innovasjon Norge.
- Regionale forskningsfond som supplerer de nasjonale FoU-virkemidlene.
- Fagskoleutdanningen.
- Oppnevning av styremedlemmer til statlige høyskoler.
- Vannressursmyndighet, friluftsliv, innlandsfiske, høstbare arter og veiledning av kommuner i klimaarbeid.
- Regional planstrategi med juridisk bindende bestemmelser.
- Folkehelse.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden