-Vest- Agder fylkeskommune er sterkt kritisk og kan ikke akseptere forslag til endringer i veglovens paragrafer 16 og 62 og vegtrafikklovens paragraf 40 med tilhørende forskrifter som gir Staten anledning til å gi pålegg og instrukser for hvordan fylkeskommunene skal bygge ut, vedlikeholde, drifte og forvalte det fremtidige fylkeskommunale vegnettet. Vest- Agder fylkeskommune kan heller ikke akseptere føringer for fylkeskommunenes interne organisering som vil stride mot kommunelovens grunnleggende bestemmelser. Forholdet mellom staten og kommunesektoren må i tråd med regjeringens politikk, utvikles i retning av partnerskap og likeverd, og slik at relasjonene mellom nivåene må baseres på klare ansvarsforhold, tillit og gjensidighet. Samferdselsdepartementets forslag er brudd med ovennevnte og uttrykker klar mistillit til fylkeskommunene som samferdselsmyndighet, uttaler fylkesutvalget i dag.

Bakgrunnen for den sterke reaksjonen er to høringsnotater fra Samferdselsdepartementet angående nye og reviderte lover i forbindelse med regionreformen. Fylkeskommunene skal fra årsskiftet overta ansvaret for en betydelig andel veier fra staten.

Fylkesutvalget uttrykker også at Vest-Agder fylkeskommune ikke kan akseptere den modellen for sams veiadministrasjon som samferdselsdepartementet foreslår i sitt høringsnotat. Vest-Agder fylkeskommune mener det må etableres en modell for veiadministrasjon der det er et klart skille mellom bestiller og utfører og der fylkeskommunen som bestiller må bli styrket for å ivareta denne bestillerfunksjonen på en tilfredsstillende måte. Det innebærer at fylkeskommunene styrkes med ressurser knyttet til bestillerfunksjon, strategisk/overordnet planlegging, utbyggingspakker, budsjetter og ferjedrift.

Fylkesutvalget mener veidistriktene i Statens vegvesen bør slås sammen slik at de følger fylkesgrensene og leder av fylkevegkontorene bør ha fullmakten til å ivareta kontakten med fylkeskommunene.

Videre bør fylkeskommunene overta ansvaret for å godkjenne lokale og regionale bompengepakker som berører lokale og regionale veger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. februar 2009 | Skriv ut siden