-Vi deler fullt ut fylkeskommunenes engasjement for å få fart på vedlikeholdet av veiene. Det er et klart politisk mål at etterslepet skal tas igjen. Det vil komme til uttrykk i Nasjonal transportplan for 2010-2019, som vi legger frem i mars. Men de konkrete bevilgningene må komme i de årlige budsjettene, sier statssekretær Geir Pollestad (Sp) i Samferdselsdepartementet til Kommunal Rapport. Bakgrunnen for uttalelsen er at departementet har sendt ut til høring endringsforslag til veiloven som både fylkeskommunene og KS raser mot.

Fylkeskommunene og KS har konkret tatt til motmæle mot at regjeringen vil sette til side paragraf 7 i veiloven, som krever at veier er i god stand når de overføres mellom forvaltningsnivåer. - Denne bestemmelsen i veiloven er best egnet når enkeltstrekninger skal overføres fra ett nivå til et annet, men kan vanskelig brukes når store deler av riksveinettet skal overføres til fylkene. Derfor mener vi Stortinget bør fatte et prinsippvedtak om at veiene overføres i den stand de er nå, sier statssekretær Pollestad til Kommunal Rapport.

av admin, publisert 20. februar 2009 | Skriv ut siden