Fylkeskommunen har mottatt forslag om kommunedelplan for Eiken, Verdal, Skeie, Kvåle og Grostøl -Eiken heiemark - til offentlig ettersyn. Kommunen har en målsetting om å utvikle grendene Eiken, Skeie, Grostøl og Verdal/Kvåle med utgangspunkt i naturlige ressurser som finnes i området. Det skal tenkes nytt og spenstig.

Det er lagt til grunn at Eiken skal videreføres som en aktiv landbruksgrend. Skeie er knutepunktet og skal styrkes som et reisesentrum. Videre skal Skeie som industribygd videreutvikles og styrkes gjennom avsetting av areal til industritiltak. Området Verdal-Kvåle skal videreføres som landbruksgrend med styrking av profilen som skisted. Grostøl skal videreføres som aktiv landbruksgrend. Det satses på å bygge opp en merkevare for hele området.I merkevaresammenheng skal Eiken fremstå som den sørlige portalen til Setesdal Vesthei og villmarken og som et hytteområde med fokus på ”sunn” livsstil, sport og aktiviteter i ren fjellnatur.
Området skal fremstå som hyttegrender med ferieopplevelser i et bygdenært område med aktiv stølsdrift og levende landbruk - en kilde for rekreasjon, helse og velvære. Eiken skal være attraktiv for familier med flere generasjoner på ferie, for de som ønsker helse- og kulturopplevelser, for deltakere på idrettsarrangemnet og folk som vil drive fysisk fostring.

I planen åpnes det for utbygging av 4000 hytter. I tillegg er det lagt opp tiol spredt utbygging av 25 hytter. Det planlegges blant annet et lite alpinanlegg, barnetrekk, skilekeområde, sentralanlegg med skiutleie og kafeteria, løyper og turveier. Skeie sentrum skal utvikles som møteplass og merkantil plass, innfallsport til hytteområdene, og bli gjenstand for sentrumsskapende tiltak og etablering av møteplasser.

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet planforslaget i dag og gjorde det klart at fylkeskommunen støtter opp om kommunens målsettinger om utvikling av utmarksarealene og etablering og markedsføring av Eiken som merkevare. Hovedutvalget gir imidlertid kommunen råd om at omfanget av hytter i hyttefeltene må vurderes på nytt og at det i denne forbindelse gjennomføres en markedsanalyse av hvor attraktive områdene er.

Fjøs fra Nedre Eiken
Fjøs fra Nedre Eiken
Hovedutvalget peker på at det ligger to gamle veier med tilhørende kulturminner og kulturmiljø i planområdet som må bevares. Hyttebygging i disse områdene vil komme i konflikt med verneverdiene. Det reises derfor innsigelse til planen slik den nå foreligger. Innsigelsen kan trekkes når det i samarbeid med fylkeskonservatoren er kartfestet et verneområde rundt de to gamle veiene som ivaretar kulturminner og kulturmiljøet i tilknytning til disse.
Kommunen rådes også til å avklare om området for villrein blir berørt av spredt hyttebygging i Landdalen.
I tillegg gis det råd om at det må bli gjennomført en landskapsanalyse for byggeområdene og at resultatet av den gjenspeiles i plankartet.

av admin, publisert 18. mars 2009 | Skriv ut siden