Fylkesutvalget behandlet i dag to høringsnotater fra Samferdselsdepartementet angående nye og reviderte lover i forbindelse med regionreformen hvor fylkeskommunene overtar ansvaret for en betydelig andel nye veier. Det ene høringsnotatet omhandler forslag til ny lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved gjennomføringen av reformen. Det andre høringsnotatet gjelder forslag til endringer i vegloven og vegtrafikkloven. I høringsuttalelsen kritiserer fylkesutvalget sentrale myndigheter for å endre vedtatte spilleregler og opptre uaksepabelt.

Fylkesutvalget mener at fylkeskommunenes nye ansvar på samferdselsområdet må kompenseres fullt ut, herunder vedlikeholdsetterslepet i tråd med Stortingets merknader og det finansielle ansvarsprinsipp anført av Regjeringen. Det må utarbeides en forpliktende tiltaks- og opptrappingsplan for å dekke inn vedlikeholdsetterslepet. For å møte behovet for nødvendig kompensasjon, må Staten, i tilegg til å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene, etablere et infrastrukturfond.

Forslaget om å sette veglovens paragraf sju, som setter krav til skikkelig veistandard ved overføring fra ett forvaltningsnivå til et annet, ut av spill karakteriserer fylkesutvalget som uakseptabelt. Det er uholdbart at staten med et pennestrøk endrer spillereglene og retningslinjene staten selv har vært med å utarbeide, uttaler fylkesutvalget.

Videre påpekes det at kontrakter som i 2009 må inngås eller forlenges ikke må legge opp til økte standarder eller økt økonomisk omfang uten i nært samarbeid og etter avtale med fylkeskommunen. Fylkeskommunene må fra 2010 ha handlingsrom til å tilpasse og utforme samferdselspolitikken i eget fylke innenfor overordnete nasjonale rammer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. februar 2009 | Skriv ut siden