Formålet med søknaden er å utnytte vannressursene bedre med tanke på økt produksjon av elektrisk kraft. Nye dammer ved Skjerkevatn med utvidet regulering av Skjerkevatn opp til nivå med Nåvatn øker magasinvolumet med rundt 50 millioner kubikkmeter, og det gir mulighet for en økt fallutnyttelse på opptil 23 meter via eksisterende inntak ved Skjerkevatn. I et normalår gir dette en produksjonsøkning på ca 43 GWh, hovedsakelig grunnet økt fallutnyttelse i Skjerka kraftverk. Dette er en betydelig produksjonsøkning som tilsvarer årsforbruket til 2150 husstander.

NVE har også stilt krav om at det må gjennomføres utbedringstiltak av eksisterende damanlegg for å tilfredsstille dagens krav til sikkerhet. De forhold som er påpekt peker i retning av at dammene i betydelig grad ikke tilfredsstiller dagens krav til styrke og stabilitet, og at omfattende tiltak kan være påkrevd. NVE’s krav til rehabilitering vurderes så omfattende og kostbare, at alternativet som er bygging av nye dammer ved Skjerkevatn totalt sett er vurdert til å være en bedre løsning.

Søknaden med tilhørende fagrapporter, samt brosjyre er tilgjengelig fra følgende internettside: www.nve.no/vannkraft-KU.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden