Fra nyttår overtar fylkeskommunene 17 000 km riksvei. Fylkeskommunene får behov for 22,3 milliarder kroner for å sette veiene i akseptabel stand viser en fersk rapport KS har fått Multiconsult til å utarbeide. Det foreligger ingen plan for hvordan dette skal finansieres. I rapporten fremgår det at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier og øvrige riksveger som Vest-Agder fylkeskommune får ansvar for fra årsskiftet beregnes å være på 624 millioner kroner. I tillegg er det et tilsvarende etterslep på de statlige stamveiene i Vest-Agder på 175 millioner kroner. Beregningstidspunktet er 1. januar 2008. Multiconsults tall er i 2007-kroneverdien.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer