Suksess

I 2003 fikk fylkeskommunene ansvar for å forvalte en andel av midlene innenfor distrikts- og regionalpolitikken. Denne delegeringen fremstår, ifølge forskerne, som en dobbelt suksess. Årsaken til det er at fylkeskommunene tilpasser virkemidlene og bruk av midler til det enkelte fylkets utfordringer, samtidig som midlene brukes i tråd med nasjonale retningslinjer og mål. Evalueringen viser også at de nasjonale målene er vide, og derfor er det store muligheter for reelle prioriteringer regionalt.

Midlene innenfor distrikts- og regionalpolitikken som forvaltes av fylkeskommunene, må anses som en ”ekstra innsats” for å nå regjeringens mål om likeverdige levekår og bosetting i hele landet. Denne ”ekstra innsatsen” må ses i sammenheng med andre virkemidler, som for eksempel trygde- og velferdsordninger, kommuneøkonomi, samferdsels- og utdanningspolitikk.

Casestudie
I casestudien er det studert 12 eksempler. Her kommer det blant annet frem at prosjektene som rettes mot økt verdiskaping lokalt og regionalt har bidratt til en vesentlig styrking av både enkeltbedrifter og av næringsmiljøet i regionen. Casestudiene viser at de regionale aktørene har stor tro på at midlene virker, men at det er vanskelig å måle effektene. Prosjektene som er gjennomført er i stor grad avhenging av finansieringen fra fylkeskommunene.
Ikke fullstendig bilde
I et seminar 18. februar der rapporten ble lagt frem, ble det understreket at resultatene fra pilotmålingene ikke ennå gir et fullgodt bilde av hvilke resultater som oppnås innenfor distriktspolitikken. Dette skyldes blant annet at det foreløpig er for få respondenter som er spurt, og at det må gjøres et ytterligere utviklingsarbeid knyttet til konkrete indikatorer og metode.

· Pressemeldingen og rapportene

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. februar 2009 | Skriv ut siden