Stortinget har bevilget 35 millioner kroner ekstra til tilrettelegging i statlig sikrede friluftslivsområder, som del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Det totale beløpet til denne type tiltak er dermed 57 millioner kroner. Direktoratet for naturforvaltning har fordelt tiltaksmidlene mellom fylkesmennene på grunnlag av innmeldte behov fra fylkene. De innmeldte behovene beløpte seg til 150 millioner kr. Størst tildeling går til Vestfold med 5,93 millioner kroner, Vest-Agder med 5,88 og Hordaland med 5,6. I tillegg har direktoratet tildelt midler til skjøtsel og tilrettelegging av tidligere forsvarseiendommer.

Aktuelle tiltak i friluftslivsområdene vil være å bygge toaletter og brygger, opparbeide tur-, gang-, og sykkelstier gjennom områdene, lage parkeringsplasser i tilknytning til områdene, gjøre områdene tilgjengelige for funksjonshemmede og sette opp informasjonstavler.

På landsbasis er omkring 2 000 områder sikret gjennom statlig eierskap, og det er utarbeidet en rekke forvaltningsplaner med sikte på at viktige friluftsområder kan bli bedre opparbeidet og mer tilgjengelige for allmennheten.

Også Friluftrådenes Landsforbund og de interkommunale friluftsrådene er styrket med to millioner kroner, som del av tiltakspakken. Dette for hurtig å kunne gjennomføre tilretteleggingstiltakene

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mars 2009 | Skriv ut siden