Aust-Agder Arbeiderparti viser til diskusjonsnotatet de to fylkeskommunene har utarbeidet om fordeler og ulemper ved en eventuell sammenslåing av fylkene, og vil uttale følgende:

”Aust-Agder Arbeiderparti mener at de to fylkene i dag har et nært og godt samarbeid som fungerer til beste for landsdelen. Samtidig ser vi at det finnes både fordeler og ulemper med en fylkessammenslåing, likeså at det finnes både fordeler og ulemper ved å beholde dagens struktur. Det gode samarbeidet kan videreutvikles og styrkes både i et samarbeid mellom to selvstendige fylker og som en sammenslått enhet.

Pr. i dag vet vi ikke nok til å konkludere om fordelene med en sammenslåing er større enn ulempene, og vil derfor støtte en videre utredning/forhandling om spørsmålet, slik at alle konsekvensene kan bli grundig belyst. Dette forutsetter imidlertid at Vest-Agder er innstilt på å sikre Aust-Agder et bedre forhandlingsresultat enn i siste forhandlingsrunde, der man særskilt ivaretar de utfordringer som de østre delene av Aust-Agder står overfor ved en eventuell sammenslåing.

Når den endelige utredning/forhandlingsresultat foreligger, vil Aust-Agder Arbeiderparti, på fritt grunnlag, ta endelig stilling til saken på et årsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte. Vi vil da legge vekt på følgende momenter:

- Fordelene med en sammenslåing må være klart større enn ulempene.

- Ett samlet Agder-fylke må ikke få færre stortingsmandater enn i dag.

- En balansert fordeling og lokalisering av administrative enheter, inkludert de statlige.

- Ett samlet Agder-fylke må ikke tape økonomisk i forhold til statlige overføringer.

- Alle deler av fylket må bli ivaretatt og den desentraliserte skolestrukturen opprettholdt

I det videre arbeidet må også spørsmålet om å legge saken ut for folkeavstemning vurderes".

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden