Fylkesutvalget ga i dag uttrykk for at en fra fylkeskommunens side er imponert over at Mandal kommune nå kan legge frem byggeklare planer for realisering av regionalt kulturhus i Mandal med byggestart i år. Fylkesutvalget går inn for at fylkeskommunen skal bevilge 20 millioner kroner i tilskudd til byggeprosjektet og at tilskuddet skal sikres i en eieravtale med Mandal kommune. Fylkesutvalget støtter også kommunens søknad om tilskudd fra Kulturdepartementet. Fylkestinget sluttbehandler saken 28. april.

Fylkeskommunen har avsatt 200.000 kroner i fire år fremover til driftstilskudd til innholdsproduksjonen i kulturbygget. Driftstilskuddet til kulturbygget vil bli behandlet og innlemmet i den ordinære budsjettprosessen i resten av økonomiplanperioden. Størrelsen på tilskuddet etterfølgende år reguleres i avtaler. Det er allerede ansatt en kulturhusleder som deltar aktivt i byggeprosjekteringen og forbereder innholdsproduksjonen i det ferdige bygget.

Mandals regionale kulturhus ”Buen” tilfredsstiller alle de krav som skal settes til et regionalt kulturhus i fylket. Det blir et kulturhus for alle i hele regionen. Det blir både et tradisjonelt visningshus for kultur og kunst og et aktivitetshus.

Kalkulerte kostnader for kulturhuset er nå på 226 millioner kroner inkludert tomtekostnader. Det legges opp til et statlig tilskudd på 50 millioner kroner, et fylkeskommunalt tilskudd på 20 millioner kroner og at de øvrige 157 millioner kroner skal finansieres av kommunen.

av admin, publisert 17. mars 2009 | Skriv ut siden