Fylkesutvalget gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune er opptatt av å følge opp en samarbeidsavtale med Flekkefjord kommune og bidra til at bygging av regionalt kulturhus i Flekkefjord kan starte snarest mulig. Fylkesutvalget bevilget samtidig 200.000 kroner som årets bidrag fra fylkeskommunen til arbeidet med prosjekt- og innholdsutvikling av kulturhuset. Fylkeskommunen vil for øvrig bistå kommunen med faglig kompetanse som observatør i plan- og byggekomiteen og i faglige undergrupper.

Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune inngikk i 2007 en samarbeidsavtale for perioden 2007 til 2011. I denne rangerer kommunen realisering av kulturhuset som det viktigste tiltak Flekkefjord står overfor.

Fylkeskommunen vil samarbeide med Flekkefjord kommune om å realisere kulturhuset og vil tiltre en plan og byggekomite med to representanter - en politisk og en administrativ. Fylkeskommunen vil også bidra med en finansieringsandel. Størrelsen på denne vil måtte vurderes nærmere. Fylkeskommunen vil i tillegg bidra til å få avklart med Kulturdepartementet om statlig bevilgning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. mars 2009 | Skriv ut siden

Fylkestinget legger gjeldende reguleringsplan for Odderøya, vedtatt i Kristiansand bystyre, til grunn for videre utvikling av museumsområdet.


Utviklingen av området innrettes i fire faser:
-Etablering av museumshavn i Nodeviga
-Analyse av hvilke bygg som museet kan bruke innenfor museumsområdet
-Etablering av et nytt formidlingsbygg
-Flytting av friluftsmuseet fra Kongsgård.
Fylkestinget besluttet videre at flytting av friluftsmuseet fra kongsgård til Odderøya først kan finne sted dersom dette lar seg gjennomføre på en forsvarlig måte i forhold til fylkeskommunens framtidige økonomiske rammer.


Nødvendige økonomiske bidrag til oppfølging av tiltak vil bli innarbeide i fylkeskommunens økonomiplaner og fulgt opp i de årlige budsjettene.