Økonomisk ramme 2009:
Styringsgruppen i Sørlandet Reiseliv har vedtatt en totalramme for årets handlingsprogram på kr. 5 mill for prosjekter og tiltak – fordelt som følger:

Samarbeid og organisering kr. 150.000,-
Møtevirksomhet i regi av Sørlandet Reiseliv dekkes over denne posten, inkludert en planlagt nettverkskonferanse til høsten.

Kompetanse kr. 285.000,-
Denne posten inkluderer tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av overnattingsstatstikk, oppfølging av Sørlandsutvalgets arbeid, samt kurs i opplevelsesøkonomi i regi av BI.

Profiltiltak kr. 665.000,-
Sørlandet Reiseliv deltar i Norgeskatalogene. I tillegg deltar vi i utvalgte temakampanjer på det tyske og nederlandske markedet, og i Norgeskampanjen. Alle tiltak i samarbeid med Innovasjon Norge.

Portalen – www.visitsorlandet.com kr. 2 400.000,-
Portalen har nylig fått ny publiseringsplattform. Sørlandet Reiseliv har engasjert en prosjektleder for drift og utvikling av portalen. Lokale turistkontor i fylkene ønsker et tett integrering mellom egne nettsteder og portalen, et arbeid som er igangsatt.

Produktmarkedsføring kr. 1 500.000,-
Sørlandet Reiseliv ønsker å sikre egne investeringer og dermed videre drift av bookingløsningen og har en klar intensjon om å støtte dette som et infrastrukturtiltak. Det er gitt et administrativt tilsagn om støtte til bookingmotoren over 3 år. Skattejakt AS ønsker på sin side å jobbe fram en struktur på selskapet som møter Sørlandsutvalgets konklusjoner om organisering. Bookingmotoren forutsettes å bli tilgjengelig på flere språk.

Produkt- og reisemålsutvikling” kr. 0,-.
Virkemidler følges opp fylkesvis.


Konsekvenser:
Budsjettet tar høyde for de føringer som styringsgruppen har gitt. Føringene får bl.a. følgende konsekvenser for dette budsjettet:

  • Nasjonal markedskampanje prioriteres ikke i 2009.
  • Det er ikke avsatt midler til å gjennomføre tradisjonelle sommerkampanjer på Danmark, Tyskland og Nederland.
  • Om lag 90 % av markedsbudsjettet (strategi 3 og 4) går til rene ”digitale infrastrukturtiltak” - nettsted og bookingløsning på nettsted.

Sørlandsutvalgets rapport versus Sørlandet Reiseliv sitt handlingsprogram.
Sørlandsutvalget har utarbeidet en rapport på oppdrag fra fylkesrådmennene i Aust- og Vest-Agder. Rapporten ble overlevert oppdragsgiver juni 2008, og denne ble sendt på i oktober 2008. Høringsfristen har nå utløpt. Aust-Agder fylkeskommune er sekretariat for høringsuttalelsene og prosessen frem mot fylkestingsbehandlingen i april 2009.

Det vil være naturlig å ta hensyn til Sørlandsutvalgets innstilling i dette handlings-programmet, men inntil nye vedtak foreligger, må gjeldende reiselivsstrategi være førende.

Last ned hele handlingsprogrammet fra kolonnen til høyre.

av McDonald, Cheryl, publisert 6. mai 2009 | Skriv ut siden