Da regjeringen i dag la frem Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 er avsnittet om Vest-Agder i fylkesoversikten det desidert minste. Om fylket står det at i perioden 2014 -2019 er det aktuelt å prioritere statlige midler til bygging av ny Varoddbru på E18 ved Kristiansand. I samme periode er det også aktuelt med statlige midler til bygging av firefelts veg fra Kristiansand på strekningen Gartnerløkka - Hannevikdalen. Bedring av atkomsten til vestre havn i Kristiansand inngår i prosjektet. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk, og legger grunnlaget for politiske vurderinger, virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.

Liv Signe Navarsete Foto: Svein Erik Dahl-Dette er eit stort løft for eit tryggare, meir miljøvennleg og effektivt transportsystem. Vi skal byggje og binde landet saman. Folk og næringsliv skal komme raskare og lettare fram. Dei neste ti åra skal vi bruke i alt 321,9 milliardar kroner over statsbudsjettet til utbygging, drift og vedlikehald av veg- og jernbanenettet og til tiltak i hamner og farleier. Dette er 100 milliardar kroner eller 45 prosent meir enn i førre Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2009 | Skriv ut siden